BALTIC+

New World Order: Contemporary Installation Art and Photography from China

New World Order: Contemporary Installation Art and Photography from China
Library Shelf Location 15.CNZI
Publication Date 2008
Description This richly illustrated publication presents work by Bai Yiluo, Chi Peng, Jin Jiangbo, Jin Shan, Leung Mee-Ping, Li Songsong, Liu Ding, Liu Jianhua, Liu Wei, Miao Xiaochun, Muchen & Shao Yinong, Peng Yu & Sun Yuan, Qiu Xiaofei, Shen Shaomin, Shi Guorui, Shi Jinsong, Stanley Wong, Sui Jianguo, Wang Gongxin, Weng Fen, Xiao Yu, Xing Danwen, Yin Xiuzhen, Zhan Wang, Zhuang Hui.
ISBN 9789056622510
Quantity 1
Pages 200
Authors Carol Yingua Lu, Sue-An van der Zijpp
Format Paperback
Publisher Nai Publishers
Categories Installation, Art from a specific country, Photography
Related Country/Global Region China
Related Curator/Producer Mark Wilson
Artist's Nationality Chinese
Language English

Other Artists

Other Recent Books