BALTIC+

Report from China: The Wild, Wild East

Report from China: The Wild, Wild East
Publication Date
Abstract The first-ever Guangzhou Triennial and the Fourth Shanghai Biennale, in their concurrent runs, caught the energy of the entrepreneurial New China and its art
Quantity 1
Pages 41-49
Format Review
Related Artists Chen Yanyin, Greg Lunn, Hu Youben, Hua Jiming, Huang Yihan, Jude Tallichet, Kosuke Tsumura, Leandro Erlich, Lin Tianmiao, Liu Jin, Navin Rawanchaikul, Shigeru Ban Alan Chan, Song Dong, Tadashi Kawamata, Tang Hui, Wang Guangyi, Wang Wei, Ward Shelley, Wenda Gu, Xiang Liqing, Xu Bing, Yang Maoyuan, Yang Qirui, Zhang Jian-Jun, Zhang Xiagang, Zhao Gang, Zhao Liang
Language English
Issue Art in America - September 2003
Publication Art in America

Other Artists

Other Recent Records